Socialinis pedagogas

 

Tikslai:
1.    Susipažinti, analizuoti ir keisti mokinių socialinę aplinką, įtakojančią mokymosi motyvaciją.
2.    Vykdyti prevencinę veiklą.
3.    Užtikrinti mokinių saugumą mokykloje. 
4.    Skatinti mokinius dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje. 
Svarbiausias socialinio pedagogo veiklos tikslas – mokinio gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką.

Uždaviniai:
1.    Nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas spręsti kartu su mokiniu.
2.    Rūpintis rizikos ir spec. poreikių grupės mokiniais, padėti jiems adaptuotis mokykloje.
3.    Sustiprinti socialinį ir prevencinį darbą mokykloje.
4.    Rūpintis mokinių socializacija, užimtumu ir saviraiška.
5.    Ugdyti pagrindinius socialinius įgūdžius ir mokėjimus.

Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys 
•    būti mokyklos konsultantu įvairiais su mokinio teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais:
•    socialinis pedagogas nedubliuoja klasės kuratoriaus ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildo;
•    socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasės kuratorių, mokytojų apie mokinių mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, kaip jie turėtų padėti mokiniams;
•    socialinis pedagogas kartu su mokyklos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingesnei mokinio adaptacijai visuomenėje ir mokinių socializacijai.
Socialinis pedagogas siekia padėti ugdytiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, atliekančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir būti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas kartu dirba su pedagogais, klasių kuratoriais, kitais specialistais, bendruomene. 
Išskiriamos tokios pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos:
•    individualus darbas su mokiniais, bei  įstaigos pedagogais;
•    grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas
•    tarp institucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas.
Darbas su klasės kuratoriais ir kitais pedagogais:
•    organizuoti ir skatinti pedagogus dalyvauti kūrybinėje veikloje, diegti komandinės veiklos principus;
•    tobulinti mokinių ir pedagogų bendravimo įgūdžius per įvairius renginius, užsiėmimus;
•    išsiaiškinti grupės, komandos nuomonę ar požiūrį, situacijų, reikalų, problemų sprendimų galimybes taikant diskusijų, aktyvaus susirinkimo bei kitus pažinimo bendradarbiavimo metodus.

Tarp institucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas
•    telkti specialistų, gebančių padėti spręsti iškilusias problemas, komandą ir koordinuoti jos veiklą.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:
•    dirba su mokiniu, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais;
•    vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams  kylančiais sunkumais dirba su mokiniais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį smurtą, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas;
•    bendradarbiauja su grupių vadovais bei kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant mokinių socialines ir pedagogines problemas, ieškant veiksmingų pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip mokinių socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
•    kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
•    kartu su grupių vadovais, kitais ugdytojais analizuoja mokinių socialinius įgūdžius.

Prevencinės veiklos prioritetai mokslo metams
•    kurti saugios mokyklos aplinką.
•    vykdyti žalingų įpročių prevenciją.
•    skatinti mokymosi motyvaciją.
•    dirbti su mokiniais, nelankančiais mokyklos.

Mokyklos prevenciniai renginiai
•    seminarai, konferencijos, diskusijos su mokiniais
•    akcijos
•    prevencijai aktualių klausimų integravimas į pamokas
•    pamokos su žaidimo elementais
•    vaizdinės - informacinės medžiagos pateikimas
•    apklausos

Laukiami rezultatai:
•    pozityviai keisis mokinių bendravimas.
•    sumažėtų praleistų pamokų skaičius tenkantis vienam mokiniui.
•    bus supažindinti mokiniai su žalingų įpročių žala, būdais ir priemonėmis siekiant jų atsikratyti.

Socialinė pedagogė

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

Konsultavimo darbo
grafikas

16.20 – 19.05

14.15 – 18.00

16.20 – 19.05

16.20 – 19.05

16.20 – 19.05

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras