Mokinių teisės ir pareigos, elgesio taisykles

VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS – BITĖS

SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRAS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

VI. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, ELGESIO TAISYKLĖS

104. Mokiniai vykdo Bitės SMC administracijos, mokytojų ir kitų mokymo centro darbuotojų teisėtus reikalavimus, Bitės SMC nuostatus, nutarimus, darbo tvarkos taisykles, rašto kultūros reikalavimus.

 

105. Mokinių elgesio taisyklės:

105.1. gerbti kitų teisę mokytis, pagarbiai elgtis ir tinkamai pasiruošti pamokai, turėti visas mokymo priemones;

105.2. nevėluoti į pamokas, nepraleisti pamokų be pateisinamų priežasčių, už tris dėl ligos praleistas mokslo dienas pristatyti raštišką pasiaiškinimą, už ilgesnį laiką – gydytojo pažymą;

105.3. stropiai mokytis;

105.4. atidžiai klausytis mokytojo aiškinimo, kruopščiai ir savarankiškai atlikti visas jo užduotis, drausmingai elgtis pamokų metu;

105.5. rūpestingai saugoti ir tausoti mokymo centro ir kitą valstybinį turtą, savo, draugų bei pažįstamų daiktus;

105.6. saugoti augalus, globoti gamtą, laikytis asmens higienos taisyklių, saugoti savo sveikatą, nerūkyti, nesisvaiginti alkoholiu, narkotikais ar psichotropinėmis medžiagomis;

105.7. sugadinus mokyklos inventorių, suremontuoti arba pakeisti nauju savo lėšomis;

105.8. į mokymo centrą draudžiama atsinešti, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, svaiginamųjų gėrimų, degių, nuodingų, sprogstamų ir kitų mokymuisi nereikalingų medžiagų;

105.9. draudžiama lošti kortomis ir kitais azartiniais žaidimais iš pinigų ar daiktų.

 

106. Mokinių teisės:

106.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, siekti įgyti valstybinius standartus

atitinkantį bendrąjį pagrindinį išsilavinimą;

106.2. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;

106.3. gauti psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą;

106.4. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;

106.5. gauti geros kokybės ugdymą;

106.6. burtis į mokinių organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę ir socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;

106.7. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas;

106.8. gauti nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

106.9. dalyvauti mokymo centro savivaldoje;

106.10. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymo krūvį ir darbo vietą;

106.11. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

 

107. Mokinių pareigos:

107.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Bitės SMC vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

107.2. stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokymo centro bendruomenės narius;

107.3. dalyvauti Bitės SMC organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose;

107.4. mokiniai gali turėti ir kitų teisių ir pareigų.

 

108. Mokinių atsakomybė:

108.1. nevykdantys savo pareigų, atsako pagal Bitės SMC darbo tvarkos taisykles, mokymosi sutartį ir kitus teisės aktus.

 

109. Mokiniui draudžiama:

109.1. keiktis, rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, pirotechnikos priemones, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis;

109.2. teršti Bitės SMC patalpas ir aplinką, triukšmauti;

109.3. savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti kitiems fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą;

109.4. pamokų ir renginių metu naudotis mobiliaisiais telefonais.

 

110. Mokinių skatinimui gali būti taikomos šios priemonės:

110.1. pagyrimai;

110.2. padėkos raštai;

110.3. atminimo dovanos.

 

111. Mokinių drausminimui gali būti taikomos šios priemonės:

111.1.mokymo centro darbuotojo pastaba žodžiu ir raštu;

111.2. pokalbiai ir svarstymas klasėje, Centro taryboje, Mokytojų taryboje,

111.3. direktoriaus pastaba;

111.4. direktoriaus papeikimas;

 

112. Šalinimas iš Bitės SMC:

112.1. iš mokymo centro gali būti šalinami nepažangūs mokiniai, piktybiškai nesilaikantys mokinių elgesio taisyklių, sistemingai nelankantys be pateisinamos priežasties pamokų mokiniai;

112.2. už sunkius nusikaltimus.

 

113. Mokinių padarytos Bitės SMC žalos atlyginimas:

113.1. sutvarko, remontuoja arba pakeičia sugadintą inventorių nauju;

113.2. sumoka už padarytą žalą tuo metu galiojančiais įkainiais, pinigus įmoka bankų skyriuose į Bitės SMC sąskaitą;

113.3. mokiniai atsiskaito už pamestus ir sugadintus vadovėlius bei grožinę literatūrą:

113.3.1. padengia pilną kainą indeksuojant du kartus; pinigus įmoka bankų skyriuose į Bitės SMC sąskaitą;

113.3.2. pakeičia analogiškos vertės nauja knyga.

 

 

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras