Vertinimo tvarkos aprašas

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių darbų krūvį ir tvarką, nepilnamečių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie mokymosi sėkmingumą.
2. Tvarkos apraše aptariami vertinimo tikslai, uždaviniai, nuostatos ir principai; vertinimo tipų naudojimo formos ir būdai.
3. Mokymo centro Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis:
• Bendrosiomis programomis;
• Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK–256 (Žin., 2004, Nr. 35–1150);
• Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK – 556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-766 redakcija);
• Bendraisiais ugdymo planais;
• Lietuvos higienos norma HN 21:2010 „Bendrojo lavinimo mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-60;
• Mokymo centro administracijos, mokytojų, mokinių ir nepilnamečių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susitarimais.

 

Skaityti visą MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠĄ

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras