Vertinimo tvarkos aprašas

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro (toliau – mokymo centro) mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių darbų krūvį ir tvarką, nepilnamečių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą apie mokymosi sėkmingumą.
2. Vertinimo apraše aptariamas vertinimo planavimas, bendrieji vertinimo principai ugdymo procese ir baigus programą, įvertinimų fiksavimas, mokinio pažangos stebėjimas, vertinimo analizė ir informavimas.
3. Mokymo centro Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis:
• Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256;
• Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 (nuo 2018 m. kovo 14 d. galiojanti redakcija);
• Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309;
• Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 (2015 m. spalio 29 d. galiojanti suvestinė redakcija);
• Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 gruodžio 21d. įsakymu Nr. V-1308;
• Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (2016 m. rugsėjo 1 d. galiojanti suvestinė redakcija);
• Bendraisiais ugdymo planais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą;
• Mokymo centro administracijos, mokytojų, mokinių ir nepilnamečių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) susitarimais.

 

Skaityti visą MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠĄ

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras