Seminarai – diskusijos Estijoje

Talinas, Balandis – Birželis, 2014

Estijoje buvo suorganizuoti keli seminarai, susiję su projekto turiniu, tikslais ir kalusimyno rezultatais balandžio – birželio mėnesiais.

Mes organizavome tris seminarus kartu su vidurinės mokyklos mokiniais, mokytojais ir tėvais. Mes diskutavome apie matematiką, kaip apie mokomąją discipliną mokykloje ir jau baigus mokyklą. Tai buvo įdomus pokalbis apie tai, kaip jauni žmonės ir suaugusieji mato matematikos rolę. Visa ši diskusija buvo labai įdomi ir vertinga bei susijusi su mūsų projekto tikslais.

Kadangi matematika yra bazinė disciplina įvairių sričių specialistams, mes organizavome du seminarus verslininkams. Vykome į organizaciją pavadintą „Full Gospel Business Men's Fellowship International“. Tai yra didžiausia krikščioniška verslininkų organizacija. Šiuo metu jai priklauso tūkstančiai žmonių iš daugiau negu 160 šalių. Verslininkai keičiasi idėjomis kaip skelisti krikščioniškos filosofijos vertybes darbo vietose.

Seminaras – diskusija matematikos įgūdžių skatinimui

Jelgava, Latvija, Rugpjūčio 20, 2014

Dirbantieji, nevyriausybinių organizacijų atstovai iš Žemgalės ir Jelgavos regionų, TUTORS ir tėvai buvo pakeviesti į seminarą – diskusiją, kuris buvo organizuotas tam, kad kartu dirbdami atsakytume į šiuos klausimus:

  • Kas turėtų būti atlikta nacionaliniu, instituciniu ir individualiu lygmeniu, kad gerėtų piliečių baziniai matematikos įgūdžiai?;
  • Kaip įvairios organizacijos ir institucijos galėtų dalyvauti šiame procese;
  • Kaip reikėtų organizuoti tolesnį suaugusiųjų matematinį švietimą bei metodologinę pagalbą, kokia metodologinė pagalba yra reikalinga/būtina.

Seminaras – diskusija vyko Jelgavoje, jame dalyvavo 38 dalyviai. Darbas buvo organizuotas per tris sesijas.

Matematikos žinios ir kompetencijos mokymosi visą gyvenimą kontekste

Vilnius, Lietuva, 2014 – 09 – 10.

Pranešėjai:

  1. Izolda Bražukienė, Vilniaus universiteto docentė;
  2. Algimantas Čeponis, UAB „Darbo aplinka“ vadovas;
  3. Rasa Dauguvietytė, suaugusiųjų matematikos mokytoja;
  4. Mindaugas Geryba, suaugusiųjų matematikos ir ICT mokytojas.

Dalyviai: suaugusiųjų mokiniai ir mokytojai iš įvairių mokymo centrų.

Galima nubraižyti bet kokią bendradarbiavimo tarp įvairių suaugusiųjų švietimo teikėjų schemą. Bet reikia atsižvelgti į realią situaciją Estijoje ir kitose Baltijos šalyse.

Pirmiausia, ekonominės sąlygos diktuoja žinias ir įgūdžius reikalingus visuomenei. Jei Estijos ekonomika priklauso tik nuo vidinio suvartojimo, tokio kaip prekyba, įvairios paslaugos ir statyba, tai šiai struktūrai nereikia stiprių matematinių įgūdžių. Tai realybė ir todėl pagrindiniai reikalavimai Estijos darbo rinkoje yra praktiniai įgūdžiai ir kalbos.

Poreikį ugdyti piliečių matematinius įgūdžius lemia keletas veiksnių. Įgyvendinant projektą MathPRO šiai problemai ištirti ir surasti galimus sprendimus portale "Delfi" šia tema buvo surengta vieša diskusija, taip pat buvo suorganizuotas seminaras - diskusija apie piliečių matematikos įgūdžių ugdymą. Be to, atlikus Baltijos šalių piliečių matematikos ugdymo poreikio tyrimą, buvo gauti pasiūlymai, kaip pagerinti /skatinti visuomenės matematikos žinių kompetenciją. Rezultatai rodo, kad žemo gyventojų matematikos žinių kompetencijos lygio priežastis slypi mokykloje. Respondentai teigia, kad švietimo sistema ir programa po mokyklos baigimo neparuošia jaunimo praktiniam gyvenimui, todėl jos nėra vertingos. Mokykloje mokoma tik sausos teorijos, mokoma mintinai be supratimo, ir todėl jauni žmonės  nemėgsta mokymosi proceso, nes tai neturi jokio ryšio su realiu gyvenimu. Matematikos programa yra tokia dėl kurios 2/3 mokiniai kiekvienoje klasėje nemėgsta matematikos.

Matematikos vidurinio ugdymo programa yra skirstoma į bendrąjį kursą ir išplėstinį kursą. Toks skirstymas yra pripažinimas, kad dalis mokiniu pasižymi žema mokymosi motyvacija arba mokiniai yra iš tokios socialinės aplinkos, kur neskatinama mokytis. Galimybė mokytis matematikos bendruoju kursu reiškia, kad po 10 klasės mokinys nuteikiamas, kad jam matematika nesiseks arba jam gyvenime nereikės matematikos, arba jam nereikės rinktis laikyti matematikos egzamino. Taigi, dalis mokinių renkasi mokytis matematiką bendruoju kursu. Tokie mokiniai, baigę vidurinės mokyklos kursą, turi mažesnes galimybes išlaikyti matematikos brandos egzaminą, o tai atitinkamai susiję su jų tolimesnių studijų pasirinkimu. Lietuvoje jau kelerius metus konkursai į tiksliųjų mokslų studijas žymiai mažesni arba jų visai nėra, lyginant lyginti su humanitarinių pakraipų studijomis. Rekomenduojame suaugusiųjų šveitimo institucijoms laikytis nuostatos, kad turėtų būti atsisakyta matematikos vidurinio ugdymo programos skirstymo į bendrąjį kursą ir išplėstinį kursą stengtis tai įgyvendinti.

Matematikos egzaminas turėtų būti privalomas, baigus vidurinio ugdymo programą. Jau kelerius metus besikeičianti matematikos egzamino laikymo tvarka neskatina domėtis ir mėgti matematikos, nes mokiniui neprivaloma laikyti matematikos egzamino, baigę vidurinio ugdymo programą. Jei paanalizuotume Vilniaus miesto matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatus, tai galime pastebėti mažėjantį mokinių, besirenkančių laikyti matematikos brandos egzaminą, skaičių.

Nevyriausybinė organizacija “Innova Estonia”

Estija sėkmingai patenkina klientų reikalavimus matematikos srityje kasdieniams poreikiams. Kiekvienas žmogus gali pasiskaičiuoti atlyginimą, mokesčius ir paskolas, valiutos kursą ir atlikti kitus skaičiavimus. Siekiant atliepti šiuos poreikius, Estijoje yra populiarūs ir žmonių plačiai naudojami internetiniai puslapiai.

Lietuvos piliečių matematikos mokymosi poreikiai
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras

Lietuvoje į klausimyno klausimus atsakė 276 respondentai. Pateikiame tyrimo atsakymų statistiką. Lentelėse Nr.1, Nr.2 ir Nr.3 galima pamatyti kiek vyrų ir moterų dalyvavo tyrime, prieš kiek laiko respondentai baigė mokslus paskutinėje mokymo institucijoje, taip pat kokio amžiaus yra respondentai.
1 lentelė. „Lytis“

Moterys 167
Vyrai 109

Latvijos piliečių matematikos mokymosi poreikiai
Nevyriausybinė organizacija „Education Innovations Transfer Centre“ (Latvija)

Tyrime dalyvavo 388 Latvijos piliečiai. 292 iš jų atsakė į visus tyrimo klausimus, šių piliečių atsakymai ir yra panaudoti.  Demografiniai duomenys yra pateikti lentelėje Nr.1

1 lentelė Demografiniai apklaustųjų duomenys

Lytis Moterys Vyrai
  267 97

 

Amžius Jaunesni nei 18m. 18 - 25 26-30 31-40 41-50 51-60 61 ir vyresni
  5 93 45 72 75 54 21

 

Respondentai Latvijoje buvo renkami šiais būdais: siunčiant raštiškus prašymus su klausimyno adresu, klausimyno elektronine versija; naudojant socialinius tinklus, tokius kaip Draugai, Facebook.

Estijos piliečių matematikos mokymosi poreikiai

Nevyriausybinė organizacija "Innova Estonia"

Apklaustųjų tyrimo rezultatai

Klausimynas buvo atliktas visoje Estijoje, siekiant išsiaiškinti žmonių matematinių įgūdžių lygį ir ką jie mano apie matematinių žinių poreikį kasdieniame gyvenime, darbo vietoje, namuose ir taip toliau. Buvo apklausti 219 žmonių Estijoje: 52% moterų ir 42% vyrų. Tyrime dalyvavo labai skirtingo amžiaus žmonės: tiek jaunesni nei 18 metų, tiek vyresni negu 61 metai amžiaus. Aktyviausi buvo 26 - 30 metų asmenys. Ši žmonių kategorija apima 29 procentus visų dalyvavusiųjų tyrime. 31 – 40 metų amžiaus buvo 23% visų apklaustųjų, o 18 – 25 metų žmonės sudarė 22% tyrime dalyvavusiųjų.

„Bendradarbiavimas, siekiant pagerinti matematikos įgūdžius nuolatinio vystymosi ir gerovės kontekste“ Nord Plus Adult
Nordplus Adult projektas ID: NPAD-2013/10628

Matematika yra disciplina, kurios pagrindai yra reikalingi labai plačiam specialistų ratui: aplinkos apsaugoje, inžinerijoje, statybose, versle, telekomunikacijų srityje, tekstilėje, naujų energijos šaltinių atradime ir t.t. Matematinės disciplinos yra vienos svarbiausių tarp kitų mokymosi visą gyvenimą sričių. Šis projektas yra labai svarbus, nes šiuo metu gebėjimo panaudoti matematines žinias kasdieniame gyvenime bei darbe poreikis yra labai išaugęs. Analizuojant socioekonominę situaciją yra aišku, kad matematinės kompetencijos Baltijos šalyse nėra pakankamai išvystytos. Todėl projektas „Bendradarbiavimas, siekiant pagerinti matematikos įgūdžius nuolatinio vystymosi ir gerovės kontekste“ aktyvina matematikos vaidmenį, gerina matematikos įgūdžius nuolatinio vystymosi ir gerovės kontekste, mes siekiame identifikuoti piliečių mokymosi poreikius ir sukurti rekomendacijas suaugusiųjų švietimo tiekėjams apie bazinių matematinių įgūdžių vystymą. Taip pat šis projektas skatina į matematikos kompetencijų lavinimą įsitraukti kuo daugiau įvairių su mokymusi visą gyvenimą susiduriančių institucijų.

Pagrindinis projekto rezultatas – bendradarbiavimo tinklo tarp trijų Baltijos šalių sukūrimas, siekiant apsikeisti patirtimi ir sukurti naujus, inovatybius mokymosi visą gyvenimą produktus. Dirbdami kartu atliksime galimybių tyrimą siekiant įvertinti matematinių žinių poreikį Baltijos šalyse ir identifikuoti tolimesnio matematikos mokymosi galimybes Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje.

Puslapis 1 iš 2

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras