Apklausos tyrimo rezultatai (Latvija)

Latvijos piliečių matematikos mokymosi poreikiai
Nevyriausybinė organizacija „Education Innovations Transfer Centre“ (Latvija)

Tyrime dalyvavo 388 Latvijos piliečiai. 292 iš jų atsakė į visus tyrimo klausimus, šių piliečių atsakymai ir yra panaudoti.  Demografiniai duomenys yra pateikti lentelėje Nr.1

1 lentelė Demografiniai apklaustųjų duomenys

Lytis Moterys Vyrai
  267 97

 

Amžius Jaunesni nei 18m. 18 - 25 26-30 31-40 41-50 51-60 61 ir vyresni
  5 93 45 72 75 54 21

 

Respondentai Latvijoje buvo renkami šiais būdais: siunčiant raštiškus prašymus su klausimyno adresu, klausimyno elektronine versija; naudojant socialinius tinklus, tokius kaip Draugai, Facebook.

Klausimynas buvo padalintas į dvi dalis atsižvelgiant į išsilavinimo lygį: pagrindinis, vidurinis ir profesinis (120 visiškai užpildytų klausimynų) bei aukštasis (189 visiškai užpildyti klausimynai). Respondentų su pagrindiniu, viduriniu ir profesiniu išsilavinimu demografiniai duomenys yra pateikti lentelėje Nr.2, su aukštuoju išsilavinimu, magistro arba daktaro laipsniu – lentelėje Nr. 3.

2 lentelė Respondentai su pagrindiniu, viduriniu arba profesiniu išsilavinimu

Lytis Moterys Vyrai
  81 39

 

Amžius Jaunesni nei 18m. 18 - 25 26-30 31-40 41-50 51-60 61 ir vyresni
  3 78 9 10 13 3 4

 

Mokslai baigti prieš 1-5m. 5-10m. 10-20m. daugiau nei 20m.
  87 11 6 16

 

3 lentelė Respondentai su aukštuoju išsilavinimu, magistro arba daktaro laipsniu

Lytis Moterys Vyrai
  154 35

 

Amžius Jaunesni nei 18m. 18 - 25 26-30 31-40 41-50 51-60 61 ir vyresni
  2 13 25 48 43 45 13

 

Mokslai baigti prieš 1-5m. 5-10m. 10-20m. daugiau nei 20m.
  45 55 51 31

 

Respondentų buvo paprašyta pažymėti, kokių matematinių žinių reikia tam tikroje profesinėje srityje. Lentelėje Nr.4 yra pateikti respondentų, turinčių pagrindinį, vidurinį ir profesinį išsilavinimą, atsakymai.

4 lentelė Matematikos žinios, kurios yra reikalingos specialistams

Reikalingos matematikos žiniosReikalingos matematikos žinios

 

 

Iliustracijoje Nr.1 yra parodyta kokios matematikos žinios yra reikalingos žmonėms, su pagrindiniu, viduriniu arba profesiniu išsilavinimu.

Rezultatai rodo, kad specialistams su pagrindiniu, viduriniu arba profesiniu išsilavinimu labiausiai yra reikalingos Excel programos žinios įvairiems skaičiavimams, duomenų grupavimui, procentų bei klaidų skaičiavimui. Grafinis duomenų atvaizdavimas taip pat yra reikalingas įgūdis. Tyrimas taip pat parodė, kad aptarnavimo sektoriuje, analizuojant rinkos poreikius yra reikalingos statistinės žinios bei statistiniai duomenų analizės metodai.

Iliustracija 1 Matematikos žinios, reikalingos žmonėms su pagrindiniu, viduriniu ir profesiniu išsilavinimu

Reikalingos matematikos žinios

 

 

Tas pats klausimas buvo užduotas žmonėms su aukštuoju išsilavinimu ir turintiems magistro arba daktaro laipsnį, atsakymai į šį klausimą parodė keletą specifinių matematikos sričių/temų, kurios gali būti reikalingos skirtingų sričių specialistams. Atsakymai yra pavaizduoti 2–ojoje iliustracijoje.

Rezultatai rodo, kad žmonės su aukštesniu išsilavinimu kaip labiausiai reikšmingas matematikos žinias vertina operacijos planavimą, linijinį ir nelinijinį programavimą, net planning. Jiems yra svarbu situacijos apibrėžtis, produktyvumo užduotys, resursų administravimas, logistika, integruoto darbo planavimo užduotys ir t.t.

Iliustracija 2 Matematikos žinios, reikalingos žmonėms su aukštesniuoju išsilavinimu, magistro arba daktaro laipsniu

Reikalingos matematikos žinios

 

Nė vieno žmogaus veiksmo nėra be atitinkamos motyvacijos. Būtent motyvacija yra ta jėga, kuri skatina mūsų veiksmus ir išlaiko pastovų mūsų elgesį. Motyvaciją apibrėžia keletas faktorių. Klausimyne buvo pateikti trys faktoriai: geriau apmokamas darbas/karjeros galimybės darbe/kito užsiėmimo galimybės, enterprenerystė ir asmeninis tobulėjimas. Žinoma, respondentai galėjo įrašyti savo atsakymo variantą, jei tokį turėjo. Motyvacijos pagerinti matematikos įgūdžius ir išsilavinimo lygio ryšys yra pateiktas 4 – ojoje iliustracijoje.

Rezultatai parodė, kad matematikos statusas yra aukštas – dauguma respondentų atsakė, kad jų motyvacija pagerinti matematikos įgūdžius yra susijusi su asmeniniu tobulėjimu.

Iliustracija 3 Kokius matematikos elementus jūs naudojate darbe arba namuose?

Matematikos naudojimas namuose

 

Iliustracija 4 Motyvacijos pagerinti matematikos įgūdžius ir išsilavinimo lygio ryšys

Motyvacija mokintis matematikos

 

Iliustracija 5 Noras pagerinti savo matematikos žinias ir įgūdžius

Noras pagilinti matematikos žinias

 

Iliustracija 6 Mokymo metodai, kuriuos siūlo respondentai

Mokymo metodai

 

Respondentai pažymėjo, kad jie norėtų lankyti Excel programos naudojimo įvairiems skaičiavimams atlikti kursus suaugusiųjų mokymo institucijose, taip pat sužinoti kaip pritaikyti matematikos žinias ir išspręsti įvairias problemas profesinėje srityje.

Darbdavių tyrimo rezultatai

Darbdavių buvo paprašyta įvertinti matematikos žinių lygį, kuris yra reikalingas jų kompanijai/institucijos darbuotojams (Iliustracija Nr.7), įvertinant teiginius skalėje nuo 1 iki 10, kur 1 – visai nereikalinga, 10 – vertinu kaip labai svarbų aspektą.

Iliustracija 7 Matematikos žinių lygis, reikalingas darbdaviams

Matematikos žinių lygis reikalingas darbdaviams

 

Rezultatai parodė, kad matematikos žinios labiausiai yra reikalingos mažose (1 – 25 darbuotojai) ir labai didelėse (daugiau negu 100 darbuotojų) įmonėse, taip pat privačiose kompanijose. Analizuodami matematinių žinių poreikį ir kompanijos veiklos sritį, mes galime matyti, kad aukščiausia orientacija į praktiškumą yra paslaugų sektoriuje, taip pat žemės ūkio bei švietimo srityse (iliustracija Nr. 8).

 

Iliustracija 8 Matematikos žinių lygis ir įmonės veiklos sritis

Matematikos žinių lygis ir įmonės veiklos sritis

 

Kompanijų/institucijų vadovai buvo paprašyti pažymėti tas sritis, kuriose, jų manymu, reikia gilesnio matematikos išmanymo, norint atlikti savo profesines pareigas sėkmingai (iliustracija Nr. 9)

 

Iliustracija 9 Matematikos žinios profesinėje veikloje

Iliustracija 9 Matematikos žinios profesinėje veikloje

 

 

Kompanijų/institucijų vadovai mano, kad svarbiausios yra statistinės žinios ir naudojimosi Exel programa įgūdžiai.

Taip pat vadovų buvo klausiama apie jų darbuotojų profesinių kompetencijų pagerinimą (iliustracija nr. 10) ir kaip, jų nuomone, būtų galima pagerinti šias kompetencijas.

 

Iliustracija 10 Darbuotojų profesinių kompetencijų pagerinimas priklausomai nuo kompanijos/institucijos dydžio

Iliustracija 10 Darbuotojų profesinių kompetencijų pagerinimas priklausomai nuo kompanijos/institucijos dydžio

 

 

Dauguma kompanijų/institucijų Latvijoje moka už darbuotojų profesinį tobulėjimą, siųsdami personalą į atitinkamus kursus bei mokymus, ypač vidutinio dydžio bei didelėse įmonėse.

 

Iliustracija 11 Darbuotojų profesinių kompetencijų pagerinimas priklausomai nuo kompanijos/institucijos veiklos srities

Iliustracija 11 Darbuotojų profesinių kompetencijų pagerinimas priklausomai nuo kompanijos/institucijos veiklos srities

 

 

Kaip matome 11 –ojoje iliustracijoje, miškų sektoriaus darbuotojų profesinis tobulėjimas yra jų pačių atsakomybė, gamybos srityje yra organizuojami mokymai darbo vietoje, priklausomai nuo kompanijos poreikių, tačiau inžinierijoje darbdaviai moka už darbuotojų tobulėjimą, siųsdami personalą į atitinkamus kursus bei mokymus.

Matematikos statusas Latvijoje yra tikrai aukštas. Latvijos žmonės ir įmonių vadovai vertina matematikos mokslo potencialias vertybes: problemų sprendimą ir mąstymo vystymą, matematikos žinių privalumus darbo rinkoje.

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras