Psichologė

Informacija mokiniams:

Jeigu Jums:
•kyla sunkumų mokantis
•nesutariate su draugais, tėvais, mokytojais
•jaučiatės vienišas, nemylimas
•kamuoja baimės, nerimas, pyktis, drovumas, kaltė
•patiriate patyčias, smurtą
•norite geriau pažinti savo temperamento, charakterio savybes
•sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo klausimais
•liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasitarti.
Visos konsultacijos yra konfidencialios – tai ką papasakosite liks tik tarp mūsų ir niekas to nesužinos (nei mokytojai, nei kiti mokymo centro darbuotojai). Jeigu labai nedrąsu, galite parašyti man elektroninį laišką. Atsakysiu visiems parašiusiems.

 

Mokinių priėmimo laikas (113 kabinetas):
Pirmadienis: 11.00 – 19.00
Antradienis: 11.00 – 17.30
Trečiadienis: 11.00 – 19.00
Ketvirtadienis: 11.00 – 17.30
Penktadienis: 11.00 – 17.30

 KAS YRA PSICHOLOGAS?

Psichologas – tai ne medicininį išsilavinimą įgijęs specialistas, kuris tiria žmogaus psichikos procesus (mąstymą, atmintį, dėmesį, valią ir kt.), psichikos veiklą, reiškinius bei elgesio motyvus, asmenybės struktūrą ir raidą bei jų ryšį su asmens aplinka. Psichologas turi teisę nustatyti psichikos funkcijų pokyčių laipsnį, esant vienokiai ar kitokiai psichopatologijai.
Psichologas NĖRA GYDYTOJAS, todėl jis negali diagnozuoti psichikos sutrikimo, gydyti vaistais, išrašyti recepto.
Psichologas atlieka: psichologinį mokinių vertinimą; konsultuoja, dirba individualiai ir grupėse, užsiima švietėjiška veikla (paskaitos, pranešimai, seminarai ir kt.)
Mokymo centro psichologo pagrindinis uždavinys – rūpintis mokinių bei kitų mokymo centro bendruomenės narių psichine sveikata ir tinkamų psichologinių ugdymo sąlygų sudarymu.
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centre dirbančio psichologo veiklos sritys:
• Mokinių, turinčių psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų konsultavimas;
• Bendradarbiavimas su mokytojais ir kitais su mokinių ugdymu susijusiais asmenimis;
• Rekomendacijų teikimas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
• Mokinių sunkumų įvertinimas, nustatant raidos ypatumus, asmenybės problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius;
• Mokinių konsultavimas profesijos pasirinkimo klausimais;
• Psichologinių tyrimų atlikimas atsižvelgiant į aktualius mokymo centro bendruomenės poreikius;
• Dalyvavimas miesto psichologų metodinėje taryboje;
Dalyvavimas mokymo centro bendrųjų dalykų metodinėje grupėje;
• Dalyvavimas formuojant teigiamą mokymo centro bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
• Bendradarbiavimas su socialiniu pedagogu, mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus;
• Psichologinių problemų prevencija;
• Dalyvavimas prevencinio darbo grupėje, krizių įveikimo komandoje;
• Dalyvavimas formuojant teigiamą mokymo centro bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.
Kiekvienam iš mūsų atsitinka taip, kad yra labai sunku, o esi vienas ir nėra šalia žmogaus, kuris galėtų tave išklausyti, pabūti su tavimi... Žinokite, kad visada gali paskambinti psichologinės pagalbos telefonu tarnyboms. Skambučiai yra nemokami, o ten dirba tikrai nuoširdūs žmonės, kurie visada išklausys.
Šios tarnybos yra:
„Pagalbos vaikams linija“ tel. 116-111 (dirba kasdien nuo 11 iki 21 val.). Interneto puslapis: www.pagalbavaikams.lt
"Jaunimo linija" tel. 8-800-28888 (dirba visą parą). Interneto puslapis: www.jaunimolinija.lt
„Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija“ www.klausau.lt

 

Tikslai:
1.    Susipažinti, analizuoti ir keisti mokinių socialinę aplinką, įtakojančią mokymosi motyvaciją.
2.    Vykdyti prevencinę veiklą.
3.    Užtikrinti mokinių saugumą mokykloje. 
4.    Skatinti mokinius dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje. 
Svarbiausias socialinio pedagogo veiklos tikslas – mokinio gerovė, saugumas siekiant pozityvios integracijos ir socializacijos visuomenėje, skatinant visavertę asmenybės raišką.

Uždaviniai:
1.    Nagrinėti mokiniams kylančias problemas, laiku ir kvalifikuotai jas spręsti kartu su mokiniu.
2.    Rūpintis rizikos ir spec. poreikių grupės mokiniais, padėti jiems adaptuotis mokykloje.
3.    Sustiprinti socialinį ir prevencinį darbą mokykloje.
4.    Rūpintis mokinių socializacija, užimtumu ir saviraiška.
5.    Ugdyti pagrindinius socialinius įgūdžius ir mokėjimus.

Svarbiausias socialinio pedagogo uždavinys 
•    būti mokyklos konsultantu įvairiais su mokinio teisėmis ir jų pažeidinėjimu susijusiais klausimais:
•    socialinis pedagogas nedubliuoja klasės kuratoriaus ar dalyko mokytojo veiklos, bet ją papildo;
•    socialinis pedagogas gauna informaciją iš klasės kuratorių, mokytojų apie mokinių mokymosi ir gyvenimo sunkumus bei konsultuoja kolegas, kaip jie turėtų padėti mokiniams;
•    socialinis pedagogas kartu su mokyklos bendruomene rengia įvairius socialinius projektus, skirtus sėkmingesnei mokinio adaptacijai visuomenėje ir mokinių socializacijai.
Socialinis pedagogas siekia padėti ugdytiniams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, kitose socialinėse įstaigose, atliekančiose ugdymo funkcijas, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir būti savarankiškais piliečiais. Socialinis pedagogas kartu dirba su pedagogais, klasių kuratoriais, kitais specialistais, bendruomene. 
Išskiriamos tokios pagrindinės socialinio pedagogo veiklos formos:
•    individualus darbas su mokiniais, bei  įstaigos pedagogais;
•    grupinio darbo ir komandinės veiklos organizavimas
•    tarp institucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas.
Darbas su klasės kuratoriais ir kitais pedagogais:
•    organizuoti ir skatinti pedagogus dalyvauti kūrybinėje veikloje, diegti komandinės veiklos principus;
•    tobulinti mokinių ir pedagogų bendravimo įgūdžius per įvairius renginius, užsiėmimus;
•    išsiaiškinti grupės, komandos nuomonę ar požiūrį, situacijų, reikalų, problemų sprendimų galimybes taikant diskusijų, aktyvaus susirinkimo bei kitus pažinimo bendradarbiavimo metodus.

Tarp institucinės veiklos organizavimas ir koordinavimas
•    telkti specialistų, gebančių padėti spręsti iškilusias problemas, komandą ir koordinuoti jos veiklą.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:
•    dirba su mokiniu, pedagogais ir kitais įstaigoje dirbančiais specialistais;
•    vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams  kylančiais sunkumais dirba su mokiniais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį smurtą, vykdo mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo programas;
•    bendradarbiauja su grupių vadovais bei kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant mokinių socialines ir pedagogines problemas, ieškant veiksmingų pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip mokinių socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą;
•    kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą;
•    kartu su grupių vadovais, kitais ugdytojais analizuoja mokinių socialinius įgūdžius.

Prevencinės veiklos prioritetai mokslo metams
•    kurti saugios mokyklos aplinką.
•    vykdyti žalingų įpročių prevenciją.
•    skatinti mokymosi motyvaciją.
•    dirbti su mokiniais, nelankančiais mokyklos.

Mokyklos prevenciniai renginiai
•    seminarai, konferencijos, diskusijos su mokiniais
•    akcijos
•    prevencijai aktualių klausimų integravimas į pamokas
•    pamokos su žaidimo elementais
•    vaizdinės - informacinės medžiagos pateikimas
•    apklausos

Laukiami rezultatai:
•    pozityviai keisis mokinių bendravimas.
•    sumažėtų praleistų pamokų skaičius tenkantis vienam mokiniui.
•    bus supažindinti mokiniai su žalingų įpročių žala, būdais ir priemonėmis siekiant jų atsikratyti.

Socialinė pedagogė

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

Konsultavimo darbo
grafikas

16.20 – 19.05

14.15 – 18.00

16.20 – 19.05

16.20 – 19.05

16.20 – 19.05

Komisijos pirmininkas
Mindaugas Geryba, direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
Komisijos pirmininko pavaduotoja
Marija Jatkevič, direktoriaus pavaduotoja neformaddam ugdymui.
Komisijos nariai:
Kristina Martinavičiutė, psichologė;
Stasė Jurkevičienė, socialinė pedagogė;
Rasa Dauguvietytė, klasių kuratorė;
Lina Meškauskienė, lietuvių kalbos mokytoja, klasių kuratorė.

Mokinio gerovės komisijos darbo tvarkos aprašas