Apklausos tyrimo rezultatai (Lietuva)

Lietuvos piliečių matematikos mokymosi poreikiai
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras

Lietuvoje į klausimyno klausimus atsakė 276 respondentai. Pateikiame tyrimo atsakymų statistiką. Lentelėse Nr.1, Nr.2 ir Nr.3 galima pamatyti kiek vyrų ir moterų dalyvavo tyrime, prieš kiek laiko respondentai baigė mokslus paskutinėje mokymo institucijoje, taip pat kokio amžiaus yra respondentai.
1 lentelė. „Lytis“

Moterys 167
Vyrai 109

2 lentelė. “Prieš kiek metų jūs mokėtės? (skaičiuoti nuo paskutinės jūsų lankytos mokymosi institucijos)

Prieš 1-5 metus 116
Prieš 5-10 metų 40
Prieš 10-20 metų 46
Prieš 20 metų 47

3 lentelė. „Amžius“

Jaunesnis nei 18 4
18-25 66
26-30 56
31-40 70
41-50 36
51-60 26
61 ir vyresnis 18


Kaip matome iš pateiktu duomenų, šiek tiek aktyviau apklausoje dalyvavo moterys, dauguma respondentu yra baigę mokslus prieš 1 – 5 metus, nemažai žmonių, dalyvavusių apklausoje, baigė mokslus prieš 20 metų.
Lentelėse Nr4 ir Nr.5 galima matyti kokių profesijų atstovai yra respondentai.
4 lentelė. „Kuris žodis apibūdina Jus geriausiai?“

Darbuotojas 54,8%
Studentas 12,5%
Kompanijos/skyriaus vadovas 9,9%
Dirbu pats sau 8,0%
Bedarbis 6,9%
Darbdavys 5,6%
Namų šeimininkė ir t.t. 2,2%

5 lentelė. „Kuri sritis yra jūsų pagrindinė profesinė sritis?“

Švietimas 26,2%
Gamtos mokslai 10,2%
Inžinerija 9,6%
Paslaugos, pardavimai 9,1%
Kompiuterių mokslai 9,1%
Viešasis administravimas 8,0%
Socialiniai mokslai 7,0%
Menai/humanitariniai mokslai 5,9%
Kita 4,8%
Technologijos 3,2%
Medicina 2,7%
Verslas 2,1%
Dizainas 1,1%
Žmogiškieji ištekliai 1,1%

Pateikiame tyrimo atsakymų statistiką, grafikai Nr.1, Nr.2, Nr.3, apibūdinantys respondentų požiūrį į matematiką.
Grafikas Nr. 1. „Ar matematinės žinios daro įtaką jūsų kasdieniam gyvenimui?“
Matematikos įtaka
Šiek tiek daugiau negu trečdalis (36% respondentų) respondentu mano, kad matematinės žinios įtakoja jų kasdienį gyvenimą. Kiek daugiau negu pusė atsakiusiųjų (59%) nemano, kad matematinės žinios daro didelę įtaką jų kasdieniam gyvenimui. Taigi, daugiau negu trečdalis žmonių mano, kad matematika jų kasdieniniame gyvenime yra labai svarbi.

Grafikas Nr.2. „Ar jūs matote matematinių žinių poreikį šiuolaikinės rinkos sąlygomis?“
Ar jūs matote matematinių žinių poreikį šiuolaikinės rinkos sąlygomis?
Šiek tiek daugiau negu trečdalis respondentų nėra įsitikinę, kad matematikos mokymosi poreikis yra labai svarbus šiuolaikinės rinkos sąlygomis. Dar trečdalis nemano, jog jie turi poreikį mokytis matematikos šiuolaikinės rinkos sąlygomis. Taigi, gana daug žmonių nemano, jog šiuo metu darbo rinkoje matematikos mokymosi poreikis yra labai svarbus. Tokius rezultatus būtų galima paaiškinti tuo, jog apklausoje dalyvavo gana didelis procentas nedirbančiu žmonių.

Grafikas Nr. 3 „Prašome įvertinti matematikos svarbą jūsų profesinėje veikloje skalėje nuo 1 iki 5, kur 1 – visai nesvarbu, 5 – labai svarbu“
Matematikos svarbą profesinėje veikloje

Vertindami matematikos reikšmę savo profesinėje veikloje, didesnė dalis respondentų teigia, kad matematika labai įtakoja jų profesinę veiklą - 39%. Šiek tiek daugiau nei trečdalis respondentų teigia, kad matematikos vaidmuo nėra toks svarbus jų profesinėje veikloje.
Tyrimo respondentai, atsakydami į klausimus apie potencialias matematikos vertybes pateikia labai skirtingas nuomones. Atsakymai yra pateikiami lentelėse Nr.6, Nr.7, Nr.8, Nr.9.  

6 lentelė. „Matematika vysto mąstymą, padeda priimti sprendimus atitinkamose situacijose, padeda surasti naujų idėjų“

Visiškai sutinku 83
Sutinku 114
Nei sutinku, nei nesutinku, abejoju 30
Nesutinku 10
Visiškai nesutinku 4
Aš nežinau 8

7 lentelė. „Matematikos mokymasis vysto būsimų specialistų loginį mąstymą, tikslumą, konkretumą“

Visiškai sutinku 81
Sutinku 119
Nei sutinku, nei nesutinku, abejoju 23
Nesutinku 13
Visiškai nesutinku 5
Aš nežinau 8

8 lentelė. „Matematikos žinios ir matematiniai gebėjimai padėjo man daugiau pasiekti gyvenime“

Visiškai sutinku 46
Sutinku 75
Nei sutinku, nei nesutinku, abejoju 66
Nesutinku 46
Visiškai nesutinku 13
Aš nežinau 3

9 lentelė. „Žmones, kurie gerai supranta matematiką, darbdaviai ypač gerai vertina“

Visiškai sutinku 33
Sutinku 77
Nei sutinku, nei nesutinku, abejoju 67
Nesutinku 42
Visiškai nesutinku 10
Aš nežinau 20

Kaip matome iš aukščiau esančių rezultatų, daugumai (79%) respondentų matematika padeda priimti sprendimus atitinkamose situacijose, surasti naujų idėjų.
Absoliuti dauguma respondentų mano, kad matematikos studijavimas vysto loginį mąstymą, tikslumą ir būsimų specialistų konkretumą (80% visų atsakymų). Pusė visų apklausoje dalyvavusių žmonių (49% ) teigia, kad matematinės žinios ir matematiniai gebėjimai jiems padeda daugiau pasiekti gyvenime. Tokie tyrimo rezultatai rodo, jog dauguma žmonių aukštai vertina matematikos reikšmę bei naudą kasdieniniame ir profesiniame gyvenime, jie mano, jog matematika yra svarbi, padeda priimti sprendimus, rasti nauju idėjų. Iš 9 lentelės rezultatų matome, kad dauguma žmonių mano, jog darbuotojai, kurie gerai išmano matematika, yra aukštai vertinami darbdavių. Įdomu tai, jog nemažai respondentų neturi nuomones ar darbdaviai aukščiau vertina darbuotojus, išmanančius matematiką, galime daryti prielaidą, kad tokius rezultatus lėmė, jog apklausoje dalyvavo gana didelė dalis nedirbančių darbuotojų, kurie nėra įsitikinę kokios kompetencijos ir žinios yra būtinos darbuotojams.

Pateikiame tyrimo atsakymų statistiką, grafikai Nr.4, Nr.5, Nr.6 apibūdina respondentų požiūrį apie jų aplinkoje esančias matematikos mokymosi galimybes.
Grafikas Nr.4 „Ar vietovėje, kurioje jūs gyvenate arba dirbate, yra galimybės pagerinti matematines kompetencijas?“
Galimybės pagerinti matematines kompetencijas

Vietovėje, kurioje gyvena arba dirba, yra galimybės pagerinti matematines kompetencijas 35% respondentų. Tokių galimybių nemato 36% atsakiusiųjų, o atsakymo variantą „Aš nežinau“ pasirinko 28% žmonių. Matome, kad 65% respondentų arba neturi informacijos kaip pagerinti savo matematines kompetencijas arba jų gyvenamojoje vietovėje nėra galimybių mokytis matematikos. Taigi, galime daryti prielaidą, jog respondentų matematikos poreikis yra didesnis negu tam jie turi galimybes.
Grafikas Nr.5 „Ar jūs norėtumėte pagerinti savo matematikos žinias/įgūdžius?“
Ar jūs norėtumėte pagerinti savo matematikos žinias
Iš grafiko Nr.5 matome, jog maždaug pusė visų apklaustų respondentų (54%) norėtų pagerinti savo matematines žinias bei įgūdžius. 40% visų, dalyvavusiųjų apklausoje, mano, jog matematikos žinių bei įgūdžių jiems pakanka.
Grafikas Nr 6. „Jei būtų organizuojami nemokami matematikos kursai, ar jūs juos norėtumėte lankyti?“
Jei būtų organizuojami nemokami matematikos kursai, ar jūs juos norėtumėte lankyti?
Kaip matome iš 6 – ojo grafiko, jei būtų organizuojami nemokami matematikos kursai, tada matematikos žinias gilinti norėtų 61% respondentų. Taigi, jei matematikos kursai butu nemokami, atsirastų šiek tiek daugiau žmonių, norinčių pagerinti savo matematines kompetencijas. Taip pat gana didelė dalis apklaustųjų nori pagerinti savo matematikos žinias bei įgūdžius, bet jų gyvenamoje vietoje nėra didelės pasiūlos ir galimybių tą padaryti.
Respondentų siūlomi priemones, kurias būtų galima pasitelkti, norint pagerinti esamą situaciją, pagerinti žmonių matematines kompetencijas:

  • tęstinio mokymosi studijos, matematikos kursai už prieinamą mokestį, šiuos kursus turėtų organizuoti suaugusiųjų mokyklos, kolegijos, aukštosios mokyklos;
  • matematinės kompetencijos tobulinimas: privalomas egzaminas visiems;
  • matematinių žinių ir įgūdžių populiarinimas: straipsniai populiariose elektroninės masinės informacijos priemonėse, viktorinos, kuriose galima dalyvauti, išsprendus matematinį uždavinį;
  • kursai, kur galima būtų pasiruošti perlaikyti matematikos valstybinį egzaminą;
  • mokymai suaugusiųjų mokymosi centruose;
  • kurti patrauklius internetinius puslapius, įdėti informaciją į įvairius socialinius tinklus (Facebook, Twitter);
  • organizuoti kursus darbo vietoje, valstybė turėtų finansuoti matematikos kursus suaugusiesiems;
  • sudaryti galimybes mokytis matematikos nuotoliniu būdu.

Pateikiame tyrimo rezultatus, lentelė Nr.10, kaip respondentai vertina įvairių matematinių žinių reikalingumą jiems.
10 lentelė. „Nurodykite kokios matematinės žinios reikalingos Jūsų srities specialistui“:

Programos Exel naudojimas įvairiems skaičiavimams atlikti 20,2%
Procentų, vidurkių, klaidų skaičiavimas 17,6%
Apytikslis skaičiavimas 16,1%
Ploto ir apimties skaičiavimas 11.0%
Grafinis duomenų reprezentavimas 8,4%
Rinkos analizė, paklausos ir pasiūlos balansas 6,6%
Duomenų grupavimas 6,2%
Statistinių metodų taikymas ir duomenų analizė 3,3%
Statistinių įverčių taikymas 2,9%
Tikimybių teorija 2,9%

Kaip matome iš atsakymų, dažniausiai respondentai taiko Excel programą atlikdami įvairius skaičiavimus (20,2%), procentų, vidurkių, klaidų skaičiavimą naudoja 17,6% apklaustųjų, o apytikslis skaičiavimas 16.1%.
Respondentai taip pat siūlo matematikos sritis, kurios juos domina ir pateikia pasiūlymus, ko jie norėtų mokytis (kas nepaminėta klausimyne):
•    MS Exel programos panaudojimas matematiniam ir statistiniam modeliavimui;
•    biudžeto ir finansų skaičiavimai;
•    namų ūkis, vadyba;
•    kai kurios aukštosios matematikos kurso sritys;
•    įdomioji matematika.


Darbdavių tyrimo rezultatai

Mūsų atliktame tyrime į klausimus atsakė 31 darbdavys, 17 iš jų dirba privačiose kompanijose, 9 – valstybinėse institucijose, 3 – viešosiose įmonėse, 2 – pasirinko neatsakyti į šį klausimą.
Į klausimą „Prašome įvertinti matematinių žinių lygį, kuris yra reikalingas jūsų kompanijos darbuotojams?“ 10 – ies balų skalėje šiek tiek daugiau nei pusė respondentų (58%) pasirinko atsakymus nuo 7 iki 10 balų, tai reiškia, kad šie darbdaviai vertina matematines žinias kaip labai reikalingas jų įmonės darbuotojams.
Į tyrimo klausimus darbdaviams apie matematinių žinių svarbą jų darbuotojams, atsakymai pateikiami lentelėse Nr.11, Nr.12, Nr.13.
11 lentelė. „Darbuotojai daro klaidas, nes jiems trūksta matematinių žinių“

Visiškai sutinku 9
Sutinku 13
Nei sutinku, nei nesutinku, abejoju 8
Nesutinku 0
Visiškai nesutinku 0
Aš nežinau 1

12 lentelė. „Aš pastebiu, kad mano darbuotojams trūksta matematinių žinių“

Visiškai sutinku 3
Sutinku 13
Nei sutinku, nei nesutinku, abejoju 0
Nesutinku 13
Visiškai nesutinku 2
Aš nežinau 0

13 lentelė. „Kai aš priimu į darbą naują darbuotoją, aš mieliau renkuosi tą, kuris yra baigęs tiksliųjų mokslų studijas“

Visiškai sutinku 7
Sutinku 9
Nei sutinku, nei nesutinku, abejoju 0
Nesutinku 7
Visiškai nesutinku 6
Aš nežinau 2

Analizuodami lentelėse Nr.11, Nr.12 ir Nr.13 rezultatus , matome, kad dauguma (71%) darbdavių mano, jog darbuotojai daro klaidas, nes jiems trūksta matematinių žinių (lentelė Nr.11). Pažvelgę į 12 – oje lentelėje esančius rezultatus matome, jog pusė (52%) darbdavių teigia pastebintys, jog jų darbuotojams trūksta matematikos įgūdžių. O lentelėje Nr.13 esantys rezultatai rodo, jog vėlgi maždaug pusė (51%) darbdavių priimdami į darbą naują darbuotoją mieliau renkasi tą, kuris yra baigęs tiksliųjų mokslų studijas.
Taigi, galime daryti išvadą, jog apklausoje dalyvavę darbdaviai mano, jog jų darbuotojams dažnai stinga matematinių žinių, darbdaviai matematines žinias vertina tikrai kaip svarbias ir maždaug pusė apklaustų darbdavių priimdami naujus darbuotojus labiau vertina tiksliaisiais mokslais pagrįstą išsilavinimą.  
Tyrime dalyvavusieji darbdaviai atsako į klausimą „kaip, jūsų nuomone, būtų galima pagerinti žmonių matematines kompetencijas?“ Atsakymai yra pateikiami lentelėse Nr. 14 ir Nr. 15.
14 lentelė. „Aš norėčiau bendradarbiauti su švietimo institucijomis, suteikiančiomis matematikos mokymo suaugusiesiems paslaugas“

Visiškai sutinku 2
Sutinku 20
Nei sutinku, nei nesutinku, abejoju 0
Nesutinku 4
Visiškai nesutinku 4
Aš nežinau 1

15 lentelė. „Aš manau, kad turėtų egzistuoti švietimo institucijų tinklas, kurio dalyviai siūlytų suaugusiems žmonėms pagerinti jų matematines kompetencijas“

Visiškai sutinku 8
Sutinku 16
Nei sutinku, nei nesutinku, abejoju 0
Nesutinku 2
Visiškai nesutinku 3
Aš nežinau 2

Kaip matome iš 14 – oje ir 15 – oje lentelėse esančių rezultatų, dauguma (71%) darbdavių norėtų bendradarbiauti su švietimo institucijomis, galinčiomis suteikti matematinių kompetencijų suaugusiesiems. Taigi, dauguma darbdavių pastebi savo darbuotojų matematinių žinių trūkumus ir norėtų pakeisti esamą situaciją, bendradarbiaudami su kitomis institucijomis.
Taip pat labai daug darbdavių (77%) pabrėžia, jog turėtų egzistuoti švietimo institucijų tinklas, kurio dalyviai siūlytų suaugusiems žmonėms mokytis matematikos. taigi, tinklas, padedantis apjungti organizacijas, mokančias matematikos, yra tikrai reikalingas bei svarbus.
Remiantis klausimyno rezultatais, galime daryti išvadą, jog dauguma darbdavių sutinka, kad jų darbuotojams trūksta matematinių žinių. Nemaža dalis darbdavių mano, kad jų darbuotojai daro daug klaidų būtent dėl matematinių žinių trūkumo, taip pat dauguma darbdavių sutiktų bendradarbiauti su švietimo institucijomis, siūlančiomis suaugusiesiems galimybę mokytis matematikos, idant gerėtų darbuotojų matematinės kompetencijos.

© Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centras