NordPlus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės SMC

 

Patirtis Nordplus projekte “Karjeros vadyba suaugusiųjų švietime”: besimokančiųjų ir karjeros paslaugų teikėjų tyrimas

Kristina Martinavičiutė
Etikos mokytoja, psichologė
Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras

Ar jums teko kada nors keisti profesiją arba persikvalifikuoti jau suaugus? Lietuvoje vis dar populiarus mitas, kad kuo žmogus jaunesnis, tuo jam paprasčiau persikvalifikuoti, neva jis lankstesnis ir imlesnis naujovėms. Tačiau jei pažvelgtume į kitas šalis, pamatytume, kad ten galioja kitokia praktika ir pakeisti profesiją brandžiame amžiuje nėra jokia kliūtis.

Tuo tarpu Lietuvoje karjeros orientavimas dažniausiai yra siejama su jaunais žmonėmis, jiems kuriama daugybė įvairių karjeros orientavimo veiklų, tačiau labai trūksta karjeros planavimo ir orientavimo veiklų suaugusiųjų mokymosi sektoriuje. Betgi sėkminga karjera yra viena iš pasitenkinimo gyvenimu sąlygų. Ir žmogui, kuris nori keisti profesiją, yra labai svarbu žinoti kur ir kaip ieškoti informacijos, susijusios su švietimu, persikvalifikavimu ir įsidarbinimo galimybėmis.

Būtent dėl minėtų klausimų aktualumo gimė Nordplus Adult projektas „Karjeros vadyba suaugusiųjų švietime“ (Nr. NPAD – 2015/10076). Šiame projekte dalyvauja dvi Baltijos šalys – Lietuva ir Latvija bei trys Skandinavijos šalys: Islandija, Norvegija bei Švedija. Projekto koordinatorius yra Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės – Bitės suaugusiųjų mokymo centras.

Pagrindinis numatomas šio projekto rezultatas yra unikali, sistemiška, gerai apgalvota ir lengvai pritaikoma suaugusiųjų profesinio orientavimo programa, kuri padeda suaugusiesiems gerinti savęs vertinimą ir vystyti įgūdžius bei kompetencijas, būtinus suaugusiems žmonėms planuojant savo gyvenimą, išsilavinimą ir karjerą. Šią programą turėtų būti galima įgyvendinti bet kurioje formalaus arba neformalaus suaugusiųjų švietimo institucijoje.

Norėtume pristatyti kai kuriuos tyrimo, atlikto Lietuvoje, rezultatus. Tyrimo respondentais buvo 40 suaugusiųjų karjeros specialistų, 70 įvairaus amžiaus suaugusiųjų ir 10 įvairių organizacijų vadovų. Atliekant tyrimą ir rengiant rekomendacijas daugiausiai dėmesio buvo skiriama šioms aktualioms temoms: kaip suaugusieji yra ruošiami karjerai, kokie metodai yra naudojami; kokios institucijos yra atsakingos už suaugusiųjų karjeros orientavimą; kokie yra egzistuojantys karjeros orientavimo portalai ir medžiaga; kokie suaugusiųjų karjeros orientavimo nacionaliniai įstatymai bei įrankiai galioja kiekvienoje šalyje.

Suaugusiųjų gyventojų tyrimas. Dalyvavę žmonės gana gerai save vertina, mano, kad turi kompetencijų, reikalingų šiuolaikinėje darbo rinkoje, moka užsienio kalbų. Apie trečdalis apklaustų suaugusiųjų yra naudojęsi karjeros konsultantų paslaugomis. Mažiau negu pusė jų karjeros konsultavimo paslaugas gali gauti darbo vietoje, dažniausiai darbo vietoje teikiamos šios karjeros konsultavimo paslaugos: konsultacijos, seminarai. Dažniausiai žmonės mini šias asmenines karjeros problemas: per mažas atlyginimas, laiko stoka, per didelis amžius ką nors keisti. Kliūtys, iškylančios sprendžiant savo karjeros problemas: laiko stoka, nepasitenkinimas esama specialybe, baimė kažką keisti. Apie trečdalis apklaustųjų norėtų keisti savo darbą.

Didžioji dalis apklaustųjų nėra pasiruošę skirti pinigų karjeros vadybos paslaugoms arba galėtų skirti labai minimalią sumą. Dalyvavę tyrime suaugę žmonės nežino, kur kreiptis dėl konsultacijų karjeros klausimais, nors gana didelė jų dalis norėtų keisti darbą. Didelė dalis apklaustųjų nėra konsultavęsi karjeros klausimais, nors ir žino, kad jų įmonė teikia karjeros konsultavimo paslaugas, dažnas suaugęs žmogus mano, jog karjeros konsultavimas yra reikalingas tik bedarbiams, o ne dirbantiems žmonėms.

Žmonės iš karjeros konsultanto dažniausiai tikisi paaiškinimo, kas yra blogai su jų karjeros idėjomis, taip pat dažnas labai norėtų, kad konsultantas jį įkvėptų pasitikėjimo, pateiktų detalią informaciją apie darbus, veiklas ir mokymus, kuriais jis domisi. Suaugusieji tikisi, kad karjeros konsultacijos padės prisiimti atsakomybę už savo pačių padarytus sprendimus, konsultacijų metu bus diskutuojama apie iškylančias karjeros problemas, jie norėtų nemokamų karjeros konsultacijų bet kuriuo gyvenimo etapu. Daugiau kaip pusė respondentų iš karjeros konsultanto norėtų, kad jis, naudodamas testus arba konsultuodamas, padėtų suprasti klientams savo interesus, gebėjimus, tikslus. Karjeros vadybos paslaugas žmonės supranta gana siaurai, dažnas nežino kuo jam galėtų padėti karjeros konsultantas, o darbuotojai gana retai gauna profesionalias karjeros konsultavimo paslaugas darbo vietose.

Karjeros konsultantų tyrimas. Tik maža dalis karjeros paslaugų tiekėjų suaugusiesiems yra profesionalūs karjeros specialistai, tačiau jie aktyviai kelia kvalifikaciją, mokosi, domisi naujovėmis. Karjeros specialistams dažniausiai trūksta šių žinių: konsultavimo, informacijos apie naudotinus įrankius bei metodus, testus, klausimynus. Karjeros konsultantai teigia, kad dažniausiai paslaugas jie teikia 18 - 35 metų žmonėms. Populiariausios paslaugos: individualios karjeros konsultacijos, CV kūrimas ir koregavimas, testai, individualios ir grupinės konsultacijos dėl darbo paieškos galimybių, savęs pažinimo ir pasitikėjimo savimi gerinimo technikos. Apie pusė apklaustų karjeros specialistų svarbiausiais jų klientų tikslais įvardija pasitikėjimo įkvėpimą ir konkrečių veiksmų plano, norint pasiekti savo karjeros tikslus, sukūrimą. Karjeros specialistai savo klientams labiausiai padeda surasdami naudingą informaciją apie reikalingus darbus, atlikdami asmenybės testus, konsultuodami, mokydami, kartu ieškodami sprendimo.

Svarbiausiais sėkmingo įsidarbinimo įgūdžiais karjeros konsultantai vadina: komunikacijos, savęs motyvavimo, laiko planavimo, problemų sprendimo įgūdžius. Svariausios kliūtys įgyvendinant karjeros planus: žmonės nežino ko nori, netobulėja asmeniškai ir profesine prasme, jiems trūksta laiko, planavimo įgūdžių, neadekvačiai vertina save (pernelyg pasitiki savimi arba per mažai pasitiki), kelia per didelius lūkesčius kitiems žmonėms.

Jau atliktos projekto veiklos leidžia praktiškai suprasti, kad netgi viena savo veiklą pagerinusi institucija reiškia pagerėjusią suaugusiųjų švietimo kokybę visoje šalyje. Ir toliau siekiame savo tikslų ne tik pagerinti atskirų institucijų darbą, bet įdiegti naujas programas nacionaliniu lygmeniu. Remiantis tyrimo rezultatais kuriama programa bei rekomendacijos bus išbandyti visose šalyse partnerėse ir tai gali būti geras būdas kaip atkreipti asmenų, formuojančių politiką, dėmesį į suaugusiųjų karjeros planavimo problemas.

Nordplus Adult programa yra sudėtinė Bendrosios Nordplus programos dalis. Nordplus programą finansuoja Šiaurės ministrų taryba. Šis projektas finansiškai yra remiamas Nordplus Adult mokymosi programos. Šis leidinys atspindi tik autoriaus požiūrį ir Šiaurės ministrų taryba nėra atsakinga už bet kokį leidinyje pateiktos informacijos panaudojimą.
Lietuvoje Nordplus Adult programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.